Treguesi kryesor sipas viteve Viti 2014 Viti 2015
Pasagjerë të imbarkuar 82 718 114 310
Autovetura të imbarkuara 6 643 11 124
Kamiona të imbarkuara 3 615 4 434
Mallra të përpunuara 97 607 Ton 89 079 Ton