Treguesi kryesor sipas viteve Viti 2014 Viti 2015 Viti2016 Viti2017
Pasagjerë të imbarkuar 82 718 114 310 198 079
Autovetura të imbarkuara 6 643 11 124 21 604
Kamiona të imbarkuara 3 615 4 434 8973
Mallra të përpunuara 97 607 Ton 89 079 Ton 54 610 Ton