Tarifat Portuale

Tarifat e “Porti Detar” Vlorë sh.a, si më poshtë, janë hartuar në përputhje me kërkesat e parashikuara në urdhërin nr.3069, datë 14.06.2016, si dhe ligjin nr.9901, “Për tegtarët dhe shoqërit tregtare”; ligjin 9251, dt.08.07.2004 (Kodi Detar), neni 84, ligjin nr.7581 ndryshuar me ligjin nr.7898 “Për çmimet dhe tarifat”.