Kalata Nr. 2(Lindore)
Siperfaqja Totale e Terminalit 460 m2
Gjatësia e Kalatës 360 m
Thellësia 10.5m(max)
Numri i vendeve 3 Anije
Mjete Rimorkiatori* Omerxhiatori*

*Perdorimi I rimorkiatoreve eshte I detyrueshem ne hyrje dhe ne dalje per transportin e mallrave dhe te udhetareve me tonazh 1500 NRT e lart”.

*Furnizimi i Anijeve dhe largimi mbeturinave