Kalata Nr.1 (Perëndimore)
Siperfaqja Totale e Terminalit 460 m2
Gjatësia e Kalatës 322 m
Thellësia 10.5m(max)
Numri i vendeve 3 Tragete
Mjete Mjetet ndihmëse mundësohen nga Tragetet